سمعک قلهک

GHOLHAK HEARING AID

جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی با شماره 22630006 تماس بگیرید

سیستم WaxBuster اتیکن

سیستم جانبی WaxBuster اتیکن

این فیلتر نیز مانند فیلتر Micro Wax Buster عمل می کند ولی از نظر اندازه کمی بزرگتر می باشد و به دلیل اندازه بزرگترش کمتر با جرم گوش مسدود می شود. تمیز کردن روزانه این فیلتر مانند Micro Wax Buster توصیه می شود.